REGULAMIN PLATFORMY BOXOFHOPE

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i świadczenia usług na platformie BoxOfHope funkcjonującej pod adresem https://boxofhope.pl, prowadzonej przez Boxofhope.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/7, 37-200 Przeworsk, NIP: 9462696584, KRS: 0000837456, REGON: 385909611.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient  – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać rejestracji bezpłatnego Konta Użytkownika w platformie internetowej w celach związanych z oddawaniem własnych rzeczy ruchomych. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
  2. Sklep internetowy - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać rejestracji odpłatnego Konta Użytkownika i zawarcia Umowy Subskrypcji w platformie internetowej w celach związanych ze wspieraniem Klientów w oddawaniu  rzeczy ruchomych i promocji własnej działalności. Sklepem internetowym może być wyłącznie przedsiębiorca,
  3. Fundacja - osoba prawna, która dokonała lub zamierza dokonać rejestracji bezpłatnego Konta Użytkownika w platformie internetowej w celach związanych z uzyskiwaniem darowizn na cele związane z działalnością statutową. Fundacją może być wyłącznie podmiot będący fundacją, stowarzyszeniem albo organizacją pożytku publicznego,
  4. Użytkownik - wszystkie podmioty korzystające z Platformy łącznie, tj. Klient, Sklep internetowy i Fundacja,
  5. Konsument - w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  6. Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika w Platformie, zawierające indywidualne dane Użytkownika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Platformę,
  7. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy oraz materiałów poprzez niego dostępnych. Usługa zależy od rodzaju Użytkownika - inne Usługi są świadczone na rzecz Klienta, Fundacji i Sklep internetowy,
  8. Widget - element kodu oprogramowania, który może stanowić element strony internetowej Użytkownika i łączyć ją z Platformą,
  9. Umowa Subskrypcji, Subskrypcja - odpłatna umowa zawarta ze Sklepem internetowym, na czas określony, o zakresie określonym w opisie danej Umowy Subskrypcji,
  10. Usługodawca - podmiot świadczący Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu - Boxofhope.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/7, 37-200 Przeworsk, NIP: 9462696584, KRS: 0000837456, REGON: 385909611,
  11. Platforma – platforma internetowa utrzymywana przez Usługodawcę w domenie https://boxofhope.pl.
  12. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Platforma oferuje za pomocą sieci internet dostęp do funkcjonalności mających na celu ułatwienie Klientom oddawanie niepotrzebnych rzeczy ruchomych. Platforma przewiduje umożliwienie zawarcia odpłatnych Umów Subskrypcji, na podstawie których umożliwiona jest współpraca Sklepu internetowego z Usługodawcą, w zakresie opisanym w Regulaminie i wybranej Umowie Subskrypcji.
 4. Szczegółowe informacje o Usługach i Umowach Subskrypcji znajdują się na stronie internetowej https://boxofhope.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Usługodawcy.
 5. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztową oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: CMOK@boxofhope.pl oraz pod numerem telefonu: +48 739 161 339
 6. Zamówienia w Platformie można składać przez całą dobę. Korzystanie z Platformy jest możliwe przez całą dobę.
 7. W ramach zawartej Umowy Subskrypcji Sklep internetowy otrzymuje uprawnienia do korzystania z dostępu do płatnej Usługi przez okres tam wskazany.
 8. Udostępnienie dostępu do Usługi osobom trzecim wymaga odrębnej, uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Kopiowanie, udostępnianie lub odsprzedaż dostępu do Platformy i Widgetu Sklepu internetowego osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Nie jest możliwe dokonanie cesji Umowy Subskrypcji.

§ 2

Warunki korzystania z usług elektronicznych

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. W ramach świadczonych usług elektronicznych Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi cyfrowe.
 2. Usługodawca pobiera opłaty za świadczenie Usług na rzecz Sklepów internetowych w wysokości wskazanej w opisach Subskrypcji.
 3. By móc korzystać z Platformy Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszych wersjach),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768,
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 4. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług dostępnych dla wszystkich Użytkowników:
  1. dostęp do funkcjonalności Usługi,
  2. historia czynności wykonywanych w Platformie,
  3. narzędzie do komunikacji z Usługodawcą,
  4. Konta i Profile Użytkowników,
  5. newsletter,
  6. przeglądanie treści na podstronie bloga oraz dodawanie komentarzy.
 5. Istotę Usług dla Klientów stanowią:
  1. funkcjonalności wskazane w ust. 4 powyżej,
  2. udostępnienie mechanizmów sklepu internetowego umożliwiającego zakup produktów w sklepie internetowym Usługodawcy,
  3. przeglądanie produktów dostępnych w sklepie internetowym
  4. wyszukiwarka przedmiotów
  5. panel Klienta z funkcjonalnościami:
   1. formularz oddania przedmiotów,
   2. moje oddane przedmioty,
   3. moje zakupione rzeczy,
   4. moje ulubione,
   5. pobranie raportu z przekazanych rzeczy,
   6. zmiana hasła.
 6. Istotę Usług dla Fundacji stanowią:
  1. funkcjonalności wskazane w ust. 4 powyżej,
  2. panel Fundacji z funkcjonalnościami:
   1. pobranie kodu Widgetu na stronę internetową Fundacji, narzędzie służące do ustalenia rozmiaru Widgetu,
   2. dodanie opisu Fundacji widocznej na podstronie Ranking,
   3. pobranie raportu z przekazanych rzeczy,
   4. zmiana hasła.
 7. Istotę Usług dla Sklepów internetowych stanowią:
  1. funkcjonalności wskazane w ust. 4 powyżej,
  2. panel Sklepu internetowego z funkcjonalnościami:
   1. pobranie kodu Widgetu na stronę internetową Sklepu internetowego, narzędzie służące do ustalenia rozmiaru Widgetu,
   2. dodanie opisu Sklepu internetowego widocznej na podstronie Ranking,
   3. pobranie certyfikatu firmy odpowiedzialnej społecznie (plik PDF),
   4. zmiana danych karty z której pobierana jest płatność,
   5. pobranie wystawionych faktur,
   6. integracja sklepu z rozwiązaniem generującym automatycznie etykiety zwrotne ,
   7. pobranie raportu z przekazanych rzeczy,
   8. Zmiana hasła.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Użytkownika dla Klienta i Fundacji jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Platformie. Umowa o świadczenie Usługi Konta i Profilu Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Platformę. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Wypisz się”.
 10. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera oraz Usługi Konta i Profilu Użytkownika, Klient może od ww. Usług odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 11. Pełna rejestracja Konta Użytkownika następuje po potwierdzeniu rejestracji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta. Konto Użytkownika - Fundacji jest rejestrowane po dokonaniu weryfikacji Fundacji przez Usługodawcę.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Użytkownicy dokonują rejestracji indywidualnych Kont Użytkownika w Platformie.
 2. Indywidualne Konta Użytkownika umożliwiają Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych poprzez Platformę.
 3. Rejestracji w Platformie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny jest odrębny dla każdego z typów Użytkowników i wymaga podania danych każdorazowo tam wskazanych.
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 5. Nie jest dozwolone zakładanie Konta Użytkownika za pomocą automatu.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy,
  2. przestrzegania zasad prawa i dobrych obyczajów,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników i Usługodawcy,
  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy, Platformy i osób trzecich.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania podejmowane przez Użytkowników,
  2. niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy lub Umowy Subskrypcji,
  3. przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) Użytkownika.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy.
 13. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 14. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Platformie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Platformy.
 16. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy. Informacje o zmianach funkcjonalności Platformy będą przekazywane Użytkownikowi w sposób określony w § 12 poniżej.
 17. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Platformie treści  zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie praw autorskich, piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 18. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza lub przekazuje treści niezgodne z prawem, niezgodne z niniejszym Regulaminem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.
 19. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy:
  1. treść cyfrowa (lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej) zostały udostępnione Użytkownikowi lub urządzeniu, które Użytkownik wybrał w tym celu, lub
  2. Użytkownik lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

§ 4

Przekazywanie rzeczy ruchomych przy wykorzystaniu Platformy

 1. Korzystając z funkcjonalności Platformy Klient może przekazać Usługodawcy własne rzeczy ruchome. 
 2. Przekazanie rzeczy ruchomych, o którym mowa w ust. 1, Klient może dokonać z poziomu panelu Klienta poprzez wypełnienie formularza oddania przedmiotów, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. e. pkt (i). 
 3. W celu przekazania przedmiotów na rzecz Usługodawcy Klient powinien wskazać w formularzu oddania przedmiotów następujące dane dotyczące przekazywanego przedmiotu: 
  1. nazwę, 
  2. liczbę sztuk, 
  3. kategorię, 
  4. proponowaną wartość.
 4. Oprócz danych wymienionych w ust. 3, Klient powinien wskazać w formularzu oddania przedmiotów szacowane wymiary i wagę paczki, w której przesłane zostaną rzeczy ruchome. 
 5. W formularzu przekazania przedmiotu Klient może dokonać wyboru preferowanego sposobu wysyłki paczki spośród propozycji wskazanych przez Usługodawcę. Koszty związane z wysyłką i odbiorem paczki ponosi Usługodawca. 
 6. Klient może dokonać wyboru Fundacji na rzecz której zostanie przekazanie 50% zysku ze sprzedaży rzeczy ruchomych oddanych przez Klienta na rzecz Usługodawcy. Kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostanie odpowiednio pomniejszona o koszty dostawy oraz należne podatki. Przekazanie przez Usługodawcę wskazanej kwoty jest równoznaczne z dokonaniem darowizny na rzecz Fundacji. 
 7. Po wyborze Fundacji na rzecz której zostaną przekazane środki pochodzące z sprzedaży rzeczy ruchomych, na zasadach określonych w ust. 6, Klient może pobrać etykietę, która powinna zostać naklejona na paczkę. 
 8. Przekazanie paczki do wysyłki w sposób określony w formularzu oddania przedmiotów jest równoznaczne z zobowiązaniem się Klienta do bezpłatnego świadczenia na rzecz Usługodawcy kosztem swojego majątku. W chwili przyjęcia paczki wraz z jej zawartością przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Uznaje się, że Usługodawca przyjął paczkę wraz z jej zawartością, jeżeli w ciągu trzech dni od jej otrzymania nie zwrócił jej do Klienta. Art. 890 § 1 zd. 2 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.  
 9. Klient może przekazać na rzecz Usługodawcy wyłącznie rzeczy ruchome, które nie zostały wyłączone z obrotu lub których nie dotyczą szczególne ograniczenia. 
 10. Klient w szczególności nie może przekazać na rzecz Usługodawcy:
  1. broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, paralizatorów, broni hukowej oraz materiałów niebezpiecznych, których używanie wymaga specjalnych zezwoleń,  
  2. towarów uznawanych za nielegalne wedle przepisów krajowych i międzynarodowych, takich jak np. narkotyki, 
  3. kamieni szlachetnych, sztabek metali szlachetnych,
  4. ludzkich szczątek lub prochów,
  5. żywych zwierząt lub ich szczątek, 
  6. materiałów pornograficznych lub innych materiałów przedstawiających treści nieodpowiednie dla osób nieletnich, 
  7. papierosów, papierosów elektronicznych, alkoholu.
 11. Klient nie może przekazać na rzecz Usługodawcy rzeczy ruchomych, których nie jest właścicielem lub na których ciąży ograniczone prawo rzeczowe. Klient ponosi odpowiedzialność za rzeczy przekazane Usługodawcy i zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich w możliwie najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie. 
 12. Rzeczy ruchome, które przekazywane są przez Klienta, powinny być pozbawione wad i być w stanie umożliwiającym ich sprzedaż lub przetworzenie. Klient nie powinien przekazywać na rzecz Usługodawcy rzeczy brudnych lub uszkodzonych. 
 13. Po otrzymaniu przesyłki Usługodawca dokonuje jej weryfikacji, a następnie segreguje jej zawartość. W przypadku niezgodności zawartości paczki z postanowieniami ust. 10-13 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zwrotu rzeczy ruchomych do Klienta. 
 14. Usługodawca wystawia rzeczy ruchome przekazane przez Klienta na sprzedaż poprzez Platformę, portale aukcyjne lub sklepy stacjonarne. Usługodawca ma również prawo do przekazania rzeczy ruchomych do eksportu oraz do przetworzenia ich. 
 15. 50% zysku uzyskanego przez Usługodawcę w związku sprzedażą rzeczy ruchomych lub innego ich zagospodarowania zostanie przekazana Fundacji wybranej przez Klienta na zasadach określonych w ust. 6.
 16. Kwoty, o których mowa powyżej, są wypłacane Fundacjom do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ma nastąpić płatność. Minimalna kwota przekazywana na rzecz Fundacji to 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). W przypadku, w którym przedmiotowa kwota nie zostałaby osiągnięta w danym miesiącu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do kumulacji kwot i ich łącznej wypłaty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kwota ta zostanie przekroczona. 
 17. Środki ze sprzedanych rzeczy wliczane są do puli należnej Fundacji dopiero po upłynięciu okresu na odstąpienie od umowy sprzedaży przez Konsumenta, który rzecz zakupił. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, kwota nie jest wliczana do puli należnej Fundacji i nie będzi jej przekazana. 

§ 5

Zawieranie Umów Subskrypcji w Platformie

 1. Umowa Subskrypcji zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Sklepem internetowym. 
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Platformy są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. 
 3. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść Umowy Subskrypcji wybranej przez Sklep internetowy.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Platformy z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Usługodawca nie umożliwia składania zamówień w drodze telefonicznej, e-mailowej lub stacjonarnej.
 5. Tryb zawierania Umowy Subskrypcji wskazany jest w zakładce Platformy służącej do zakładania Konta Użytkownika przez Sklep internetowy.
 6. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Usługodawcy.
 7. Po złożeniu zamówienia przez Sklep internetowy, Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych usług, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Sklepu internetowego, podanych w formularzu zamówienia.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Platformy,
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Platformy.

§ 7

Terminy i sposoby płatności

 1. Platforma internetowa udostępnia formy płatności za zamówienie każdorazowo określone w Platformie.
 2. Dostęp do Platformy przez Sklep internetowy możliwy jest po zawarciu Umowy Subskrypcji oraz pełnym i prawidłowym uiszczeniu płatności przez Sklep internetowy.
 3. Sklep internetowy, który zawarł Umowę Subskrypcji, wybiera sposób płatności dostępny w Platformie. Sklep internetowy powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia procesu zamawiania. 
 4. Platforma udostępnia również możliwość płatności autoodnawialnych z tytułu Umowy Subskrypcji. Umowa Subskrypcji zawierana jest na każdy okres odrębnie. Płatność jest pobierana automatycznie do 24 godzin przed ukończeniem aktywnego okresu Subskrypcji. Sklep internetowy może zrezygnować z autoodnawiania płatności w każdym czasie.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Sklep internetowy kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Sklepu internetowego.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia zawarcia umowy Subskrypcji) Konsument może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail CMOK@boxofhope.plOświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 5. W razie odstąpienia, cena zapłacona za Usługę zostanie Konsumentowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsument użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Konsument nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 6. Jeżeli dostęp do Usługi na podstawie Umowy Subskrypcji został udostępniony Konsumentowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie, kwota zapłacona przez Konsumenta zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do wykorzystnej Usługi.

§ 9

Wypowiedzenie umowy

 1. Konsument niebędący przedsiębiorcą jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Fundacja jest uprawniona do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Sklep internetowy jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy następuje ze skutkiem na koniec obowiązywania bieżącej Umowy Subskrypcji, która została przez Sklep internetowy opłacona.
 4. Użytkownik jest uprawniony do złożenia wypowiedzenia umowy w dowolnej formie dokumentowej, tj. w formie wiadomości e-mail.
 5. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
  1. Użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu,
  2. Użytkownik rażąco narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 7. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

§ 10

Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Konsumenta

za niezgodność towarów i usług z umową

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług i towarów cyfrowych zgodnych z umową. Usługodawca ma prawny obowiązek świadczenia usług bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
 4. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował,
 5. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy. 
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 6.
 8. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób.
 9. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Usługodawca informuje o tym fakcie wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 11. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.
 12. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 13. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników niebędących Konsumentami jest wyłączona w całości.
 14. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takie powinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres CMOK@boxofhope.pl. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 15. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej. 

§ 12

Zmiany Regulaminu

Zmiany Usługi

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. 
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji. 
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu:
  1. Użytkownik będący Konsumentem niebędącym przedsiębiorcą jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym,
  2. Użytkownika niewymienionego w lit. a powyżej zmiana Regulaminu nie będzie obowiązywać do końca Umowy Subskrypcji.
 4. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 
 5. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem niebędącym przedsiębiorcą:
  1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Przyczyny uzasadniające taką zmianę to wprowadzenie nowych funkcjonalności na Platformie związanymi z rozwojem Platformy lub wynikających ze zmian prawodawstwa.
  2. Usługodawca nie może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. 
  3. Wprowadzenie zmiany w Usłudze nie będzie wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta.
  4. Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy.
  5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
  6. Konsument nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§ 13

Aktualizacja

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową, a Konsument powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawca zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

§ 14

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Platformie, Konsument niebędący przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla Konsumenta.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie umowy o świadczenie usług dla Konsumentów niebędących przedsiębiorcami jest sąd miejsca zamieszkania Konsumenta. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie umowy o świadczenie usług dla przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.1.2023 roku.

 

Załącznik numer 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: ….

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej  następujących usług  ….

- Powód odstąpienia od umowy (opcjonalne) ….

- Data zawarcia umowy …. 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ….

- Adres konsumenta(-ów) ….

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ….

- Data ….